آدرس پست الکترونیک دکتر فریبرزی جهت مکاتبه:

e-fariborzi@mshdiau.ac.ir

ef_lecturer@yahoo.com